Direct naar content

Privacy

Privacyverklaring, versie december 2020

Het Trendbureau Overijssel is inhoudelijk onafhankelijk. Een programmaraad onder leiding van Henk-Jan Meijer is verantwoordelijk voor de agendering van onderwerpen. Het Trendbureau valt juridisch echter onder de provincie Overijssel. Vandaar dat het Trendbureau Overijssel in het kader van de privacy wetgeving de privacy verklaring van de Provincie Overijssel hanteert.

De provincies Overijssel maakt gebruik van gegevens van personen. Deze gegevens gebruiken de provincies voor de uitvoering van wettelijke en publieke taken. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe de provincies omgaan met persoonsgegevens. Hierin staan de rechten en plichten van de provincie. En uw rechten en plichten als de provincie gebruik maakt van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de provincies verwerken in het kader van de uitvoering van haar taken en bij alle andere contacten.

Begrippenlijst

Persoonsgegevens: persoonlijke informatie van een natuurlijk persoon. Persoonlijke informatie die wordt gebruikt in geschreven teksten. Daarnaast kunnen persoonsgegevens ook in beeld en geluid worden verwerkt. Persoonsgegevens van een overledene of een rechtspersoon vallen niet onder deze privacyverklaring.

Bijzondere persoonsgegevens: (gevoelige) persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden

Verwerking van persoonsgegevens: het gebruik van persoonsgegeven. Bijvoorbeeld het opvragen, verzamelen, vastleggen, bewaren, wijzigen, raadplegen, verstrekken, doorsturen, verspreiden, afschermen en vernietigen van persoonsgegevens.

Verstrekken van persoonsgegevens: het geven of leveren van persoonsgegevens door de provincie Overijssel aan anderen.

Derden: anderen die niet onder de verantwoordelijkheid of het rechtstreekse gezag van de provincie Overijssel vallen.

Cookies: kleine tekstbestanden die bij het bezoek van websites in uw browser worden opgeslagen. Daarmee kunnen uw surfgedrag en voorkeuren worden bijgehouden. Uw computer, tablet of mobiel is door het gebruik van cookies te herkennen tijdens uw bezoek.

Uw privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de provincie uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (t.z.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere geldende privacywet- en regelgeving.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens van inwoners en bezoekers worden soms gebruikt voor het uitvoeren van de taken van de provincie. De provincies voeren alleen taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners en bezoekers. Om u goed van dienst te kunnen zijn gebruikt de provincie in veel gevallen contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. Bijvoorbeeld als u de website bezoekt of een dienst of product afneemt.

Plichten en verantwoordelijkheden

De provincies zijn verantwoordelijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Zij hebben de plicht om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. De provincie moet voldoen aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens. Dat betekent onder andere dat de provincies alleen uw persoonsgegevens verwerken als daar een wettelijke grondslag voor aanwezig is. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en een taak in het algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag. Op basis van een wettelijke grondslag worden uw gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

De provincie moet u soms vooraf informeren en om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. U heeft altijd het recht om uw toestemming in te trekken.

De provincie neemt maatregelen om voor een goede beveiliging te zorgen. Ze gebruikt beveiligingsprocedures om persoonsgegevens te beschermen. De provincie gebruikt technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen. Daarnaast hebben alle provinciale medewerkers een geheimhoudingsplicht. Toegang tot persoonsgegevens wordt alleen gegeven aan medewerkers die daarvoor bevoegd zijn.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen. Als het niet meer nodig is, worden ze vernietigd.

Uitbesteden van verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden. Het komt voor dat de provincie het verwerken van uw gegevens uitbesteedt aan een externe organisatie. Met deze organisatie sluit de provincie een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De provincie blijft verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. De provincie moet soms persoonsgegevens aan derden verstrekken. Bijvoorbeeld in het kader van een wettelijke grondslag of plicht, zoals een melding van een strafbaar feit aan de politie.

Gebruik van de website

De website trendbureauoverijssel.nl kan links naar websites van derden bevatten. De provincies zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Cookies

Om de toegankelijkheid van de website te verbeteren wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Een cookie kan geen virussen verspreiden. Een aantal van de cookies wordt inactief gemaakt als u uw browser sluit (de sessie-cookies). Een aantal blijft actief (de persistent cookies). Zo kunnen bijvoorbeeld bij een volgend bezoek uw voorkeuren zichtbaar blijven. Er is ook een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies helpen de gebruiker tijdens acties op de website, zoals het invullen van een formulier. Niet-functionele cookies heeft de gebruiker niet nodig om de website te bezoeken, maar worden bijvoorbeeld gebruikt om te meten hoe mensen de website gebruiken. U kunt cookies bekijken en verwijderen via uw browser.

Uw rechten

U heeft rechten als de provincie uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:
– Recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
– Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de provincie.
– Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
– Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
– Recht van bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
– Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen, kijk hiervoor bij contact. De provincie Overijssel reageert binnen 4 weken schriftelijk op uw verzoek. Vervolgens kunt u de provincie vragen deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U moet in uw verzoek aangeven welke wijzigingen u wilt. Ook op dit verzoek reageert de provincie Overijssel binnen 4 weken. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

De provincie Overijssel helpt u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem dan contact met de provincie op. Mocht u er toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) .

Hebt u vragen?

Neem dan contact op met de provincie Overijssel, via postbus@overijssel.nl, via de contactpagina op onze website of per post. Het adres is: Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter in Zwolle.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan altijd door de provincie worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen gelden vanaf het moment dat deze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
E-mail icoon