Direct naar content
Ga terug
15 december 2009

Economie (2009)

Index

   15 december 2009

   De belangrijkste bevindingen uit 2009

    

   Hoe kwetsbaar is de economie van Overijssel? En waar liggen kansen? Zijn het de grote bedrijven die de economie in stand houden? Of zijn het juist de netwerken van midden- en kleinbedrijven die ons van werkgelegenheid en inkomen voorzien? In 2009 is de toekomstverkenning ‘Economie’ afgerond.

    

   Om de resultaten te presenteren deelde het Trendbureau Overijssel op haar jaarcongres begin januari 2010 een rapport uit aan ‘beslissers’ in Overijssel.

    

    

    

   01 februari 2010

   Trends en bewegingen

   In 2009 heeft het Trendbureau Overijssel een eerste verkenning naar de toekomst van de economie in Overijssel afgerond. Hierbij is gekeken naar de lokale, nationale en internationale trends die invloed hebben op de economie van Overijssel. Die analyse moet een opstap zijn voor het opstellen van toekomstbeelden in de vorm van scenario’s en de acties die ondernomen moeten worden om de gewenste toekomst te realiseren.

    

   Als onderdeel van die scenario verkenning heeft het Trendbureau Overijssel bureau HX gevraagd om een historische reflectie op de economie van Overijssel.  Zijn er over de periode vanaf de tweede wereldoorlog trends en bewegingen te onderscheiden die meer dan andere een rol zullen of zouden moeten spelen bij de economische toekomst in de provincie Overijssel?

    

    

   15 december 2009

   Aanbevelingen

   De vier scenario’s van de toekomstverkenning ‘Economie’ zijn omgevingsscenario’s. Hierbij wordt niet de vraag gesteld welk toekomstbeeld nu al werkelijkheid lijkt te worden of welk toekomstbeeld het meest of minst wenselijk is. Deze scenario’s dienen er juist voor om te komen tot aanbevelingen waarmee robuuste beleidskeuzes geformuleerd kunnen worden en die dus in elk scenario goed uitpakken.

    

   Als methode, is voor het maken van de scenario’s voor deze economie verkenning een assenkruis gebruikt. De vier scenario’s zijn afgezet tegen twee assen:

   1. Local for global vs. local voor local: produceren we in lokale of globale productieketens en voor een lokale of globale markt?
   2. Gesloten netwerken vs. open netwerken: functioneren we in gesloten, regionale netwerken of juist in open, internationale netwerken?

   15 december 2009

   Agenda voor de toekomst

   In de toekomstverkenning ‘Economie’ is gezocht naar beelden van de economische structuur in Overijssel anno 2030 en zijn kansen en bedreigingen in kaart gebracht. In de ‘agenda voor de toekomst’ zijn de belangrijkste lessen uit deze toekomstverkenning samengevat. In dit document zijn 9 onderwerpen beschreven die er toe doen wanneer we nadenken over de toekomst van de Overijsselse economie. Deze onderwerpen komen onder andere voort uit een literatuuronderzoek, waarbij op verschillende schaalniveaus is gekeken naar ontwikkelingen die op de wereld, Nederland en dus ook Overijssel afkomen.

    

    

   Popup sluiten

   Delen via:

   LinkedIn Logo
   Facebook logo
   E-mail icoon