Direct naar content
Ga terug
15 december 2009

Economie (2009)

15 december 2009

De belangrijkste bevindingen uit 2009

 

Hoe kwetsbaar is de economie van Overijssel? En waar liggen kansen? Zijn het de grote bedrijven die de economie in stand houden? Of zijn het juist de netwerken van midden- en kleinbedrijven die ons van werkgelegenheid en inkomen voorzien? In 2009 is de toekomstverkenning ‘Economie’ afgerond. De resultaten zijn in verschillende onderdelen te vinden op deze pagina.

 

Om de resultaten te presenteren deelde het Trendbureau Overijssel op haar jaarcongres begin januari 2010 een rapport uit aan ‘beslissers’ in Overijssel. Het rapport bestaat uit twee delen: een leperello en een cahier met daarin een korte samenvatting en impressie van de toekomstverkenningen.

 

 

 

01 februari 2010

Een historische reflectie op de economie van Overijssel (update 2010)

In 2009 heeft het Trendbureau Overijssel een eerste verkenning naar de toekomst van de economie in Overijssel afgerond. Hierbij is gekeken naar de lokale, nationale en internationale trends die invloed hebben op de economie van Overijssel. Die analyse moet een opstap zijn voor het opstellen van toekomstbeelden in de vorm van scenario’s en de acties die ondernomen moeten worden om de gewenste toekomst te realiseren.

 

Als onderdeel van die scenario verkenning heeft het Trendbureau Overijssel bureau HX gevraagd om een historische reflectie op de economie van Overijssel.  Zijn er over de periode vanaf de tweede wereldoorlog trends en bewegingen te onderscheiden die meer dan andere een rol zullen of zouden moeten spelen bij de economische toekomst in de provincie Overijssel?

PDF 01 februari 2010

Historische reflectie economie Overijssel

De vier scenario’s van de toekomstverkenning ‘Economie’ zijn omgevingsscenario’s. Hierbij wordt niet de vraag gesteld welk toekomstbeeld nu al werkelijkheid lijkt te worden of welk toekomstbeeld het meest of minst wenselijk is. Deze scenario’s dienen er juist voor om te komen tot aanbevelingen waarmee robuuste beleidskeuzes geformuleerd kunnen worden en die dus in elk scenario goed uitpakken.

 

Als methode, is voor het maken van de scenario’s voor deze economie verkenning een assenkruis gebruikt. De vier scenario’s zijn afgezet tegen twee assen:

 

1. Local for global vs. local voor local: produceren we in lokale of globale productieketens en voor een lokale of globale markt?

2. Gesloten netwerken vs. open netwerken: functioneren we in gesloten, regionale netwerken of juist in open, internationale netwerken?

Voorbeeldweergave van deze video

Een veranderende wereld heeft ook invloed op Overijssel. Deze film uit 2009 laat zien welke ontwikkelingen de afgelopen jaren op Overijssel zijn afgekomen en waarvan sommige nog steeds van invloed zijn op de economie van Overijssel.

15 december 2009

Agenda voor de toekomst + achtergrondinformatie

In de toekomstverkenning ‘Economie’ is gezocht naar beelden van de economische structuur in Overijssel anno 2030 en zijn kansen en bedreigingen in kaart gebracht. In de ‘agenda voor de toekomst’ zijn de belangrijkste lessen uit deze toekomstverkenning samengevat. In dit document zijn 9 onderwerpen beschreven die er toe doen wanneer we nadenken over de toekomst van de Overijsselse economie. Deze onderwerpen komen onder andere voort uit een literatuuronderzoek, waarbij op verschillende schaalniveaus is gekeken naar ontwikkelingen die op de wereld, Nederland en dus ook Overijssel afkomen.

Te downloaden documenten bij de verkenning economie:

  • Agenda voor de toekomst, verkenning economie
  • Achtergrondinformatie, verkenning economie

 

Popup sluiten

Delen via:

LinkedIn Logo
Facebook logo
Twitter logo
E-mail icoon