Direct naar content
Ga terug
24 september 2018

Energie (2018)

Index

   24 september 2020

   Een verkenning over Energie

   Het klimaatverdrag van Parijs gaf de energietransitie een flinke impuls. Daar kwam het recente besluit om te stoppen met de gaswinning in Groningen nog eens bij. Het huidige kabinet wil de uitstoot van klimaatgassen in 2030 met 49% verminderd hebben ten opzichte van 1990. De provincies en gemeenten hebben zich in het Interbestuurlijke Programma (IBP) aan deze doelstelling verbonden. Er is de komende jaren dus veel werk aan de winkel. We zullen meer duurzame energie opwekken, woningen gaan van het aardgas af en ook het verkeer en de landbouw zullen veranderen. Welke keuzeruimte hebben we daarbij als overheden in Overijssel? Dat is de centrale vraag in de toekomstverkenning energie. Er zijn trends waar u gebruik van kunt maken en rekening mee moet houden. Er zijn ook onzekerheden. In die ‘open, maar niet lege toekomst’ zult u uw besluiten nemen. De toekomstverkenning omvat de volgende documenten:

    

   Trendanalyse 
   Energietrends / Energiepolitiek

   Brochure
   Aanpak energietransitie. Experimenten future search, backcasting, design thinking.

   Rapport
   Toekomstverkenning klimaat- en energiebeleid. Gevolgen voor decentrale overheden in Provincie Overijssel, CE Delft

   Essay
   Gedeelde taal voor onzekere toekomst. Een volgende stap met de Overijsselse energietransitie, prof. dr. Martijn van der Steen

   Brochure
   Van het aardgas af. Lokale warmtetransitie voor gemeentes. Deze brochure is opgesteld door Eric Spaans en Rolf Resink van het bureau KaapZ en wordt door Netbeheer Nederland gebruikt om gemeentes en provincies te helpen hun rol in de warmtetransitie te verduidelijken

   Beeldverslag
   van Rolf Resink van bureau KaapZ van de cocreatiesessie over de energietransitie  van en met (partners van) de gemeente Hof van Twente.

   Energie trends. Energie politiek.

   Tot nu toe treuzelt Nederland als het gaat om de energietransitie: we scoren in Europees verband zonder meer slecht. Dat kan anders worden nu Nederland het Parijs-akkoord getekend heeft. Met het Klimaatverdrag hebben nationale en decentrale overheden zich gecommitteerd aan ambitieuze doelen. Het urgentiegevoel om de energietransitie te versnellen neemt toe. Het is een beleidsterrein dat volop in ontwikkeling is, en de komende decennia ongetwijfeld ook zal blijven. De vraag is hoe gemeenten en provincies met zo’n dynamische ontwikkeling, die gepaard gaat met veel onzekerheden, om kunnen gaan. Om te proberen decentrale overheden hierin behulpzaam te zijn, is deze trendanalyse gemaakt.

   PDF 24 september 2018

   Trendanalyse energie

   BROCHURE AANPAK ENERGIETRANSITIE

   Experimenten future search, backcasting, design thinking

   Met de toekomstverkenning energie heeft Trendbureau Overijssel de trends en onzekerheden rond de energietransitie in beeld gebracht, en daarmee ook de keuzeruimte voor lokale en provinciale volksvertegenwoordigers rond de manier waarop de energietransitie in hun gemeente of provincie gestalte krijgt. In drie gemeenten heeft Trendbureau Overijssel een volgende stap gezet: hoe vertalen we beelden over de toekomst naar actie in het hier en nu? Hoe kunnen we met de onzekerheden rond de energietransitie omgaan? Hoe kunnen we reageren op de trends? Hoe maken we onze idealen concreet?

    

   We ondersteunden (financieel en procesmatig) drie experimenten, elk met een van de drie volgende methoden: (1). Bij future search ligt de nadruk op het proces om met alle betrokkenen gezamenlijk idealen te formuleren en naar acties te vertalen. (2). Bij backcasting kijken we methodisch vanuit mogelijke en wenselijke toekomsten naar het nu – en de acties die dan nodig zijn. (3.) Met Design Lab van de Universiteit Twente willen we de mogelijkheden van design thinking verkennen.

   PDF 24 september 2018

   Brochure Aanpak Energietransitie

   24 september 2018

   Rapport klimaat-en energiebeleid

   Door CE Delft

   Ter onderbouwing van de trendanalyse heeft het Trendbureau aan CE Delft gevraagd om een korte rapportage op te stellen die antwoord geeft op de vraag welke rol gemeenten en provincies hebben bij het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid, en hoe deze rol gaat veranderen. In deze rapportage zijn de scenario’s in een tweetal toekomstverkenningen op een rij gezet, en daarmee de opgave weergegeven. Hiernaast is het handelingsperspectief van gemeenten geschetst, alsmede de belangrijkste onzekerheden en de gevolgen van deze onzekerheden voor het handelingsperspectief.

    

   PDF 24 september 2018

   Rapport CE Delft

   24 september 2018

   Over de Overijsselse energietransitie

   De weg vinden in de energietransitie is als een expeditie zonder kaart in een onbekend gebergte. De aard en omvang van de opgave is principieel onkenbaar. Hoe de energietransitie zich zal ontwikkelen weten we niet: welke technologie nodig is, welke sociale dynamiek zal optreden, welk deel ‘vanzelf’ vanuit de markt komt en waar op welk moment overheidsinitiatief nodig is. Het zijn allemaal onzekerheden en dan nog van het ‘bekende’ soort: de onzekerheid waar we al woorden en begrip van hebben. Dan hebben we het nog niet eens over technologie die we nu nog niet kennen, of sociaal gedrag dat er nu nog helemaal niet is. Maar wat uiteindelijk wel de introductie en omarming van technologie zal gaan bepalen, zoals de geschiedenis steeds opnieuw weer laat zien.

   PDF 24 september 2018

   Essay Martijn van der Steen

   24 september 2018

   Van het aardgas af. Lokale warmtetransitie voor gemeentes.

   Deze brochure is opgesteld door Eric Spaans en Rolf Resink van het bureau KaapZ en wordt door Netbeheer Nederland gebruikt om gemeentes en provincies te helpen hun rol in de warmtetransitie te verduidelijken. Het is een vereenvoudiging van een advies van de werkgroep ‘Afwegingskader en Governance van de Warmtetafel’. Dit advies verscheen in augustus 2017. Het bestuursakkoord dat het Rijk, het IPO, de VNG, en de Unie van Waterschappen in februari 2018 met elkaar sloten, bouwt hierop voort. Het gebruik en verder verspreiden van deze brochure staat een ieder vrij.

    

   PDF 24 september 2018

   Brochure van het aardgas af

   24 september 2018

   Beeldverslag Hof van Twente

   Co-creatiesessie met partners in de energietransitie plaats

   Op 22 november 2017 vond op initiatief van het Trendbureau en de gemeente Hof van Twente een co-creatiesessie met partners in de energietransitie plaats. Samen met een woningbouwcorporatie, LTO Noord-Nederland, een energieleverancier en actieve inwoners gingen we aan de slag met vragen rond de energietransitie.

   Deze vragen komen o.a. aan bod:

   – Wat moeten we (in)formeel samen regelen?
   – Welke spelregels gelden daarbij en hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld?
   – Wat is de beslisruimte van de gemeenteraad en welke scenario’s zijn er denkbaar?

    

   De uitkomsten van de co-creatie bijeenkomst zijn mede input geweest voor de trendanalyse over energie.

    

   PDF 24 september 2018

   Beeldverslag experiment Hof van Twente

   Popup sluiten

   Delen via:

   LinkedIn Logo
   Facebook logo
   E-mail icoon